महादेव-mahadev-shiv
चित्र: महादेव
 1. शिव :ॐ शिवाय नमः।
 2. महेश्वर : ॐ महेश्वराय नमः।
 3. शंभवे : ॐ शंभवे नमः।
 4. पिनाकिने : ॐ पिनाकिने नमः।
 5. शशिशेखर : ॐ शशिशेखराय नमः।
 6. वामदेवाय : ॐ वामदेवाय नमः।
 7. विरूपाक्ष : ॐ विरूपाक्षाय नमः।
 8. कपर्दी : ॐ कपर्दिने नमः।
 9. नीललोहित : ॐ नीललोहिताय नमः।
 10. शंकर : ॐ शंकराय नमः।
 11. शूलपाणी : ॐ शूलपाणये नमः।
 12. खटवांगी : ॐ खट्वांगिने नमः।
 13. विष्णुवल्लभ : ॐ विष्णुवल्लभाय नमः।
 14. शिपिविष्ट : ॐ शिपिविष्टाय नमः।
 15. अंबिकानाथ : ॐ अंबिकानाथाय नमः।
 16. श्रीकण्ठ : ॐ श्रीकण्ठाय नमः।
 17. भक्तवत्सल : ॐ भक्तवत्सलाय नमः।
 18. भव : ॐ भवाय नमः।
 19. शर्व : ॐ शर्वाय नमः।
 20. त्रिलोकेश : ॐ त्रिलोकेशाय नमः।
 21. शितिकण्ठ : ॐ शितिकण्ठाय नमः।
 22. शिवाप्रिय : ॐ शिवा प्रियाय नमः।
 23. उग्र : ॐ उग्राय नमः।
 24. कपाली : ॐ कपालिने नमः।
 25. कामारी : ॐ कामारये नमः।
 26. अंधकारसुर सूदन : ॐ अन्धकासुरसृदनाय नमः।
 27. गंगाधर : ॐ गंगाधराय नमः।
 28. ललाटाक्ष : ॐ ललाटाक्षाय नमः।
 29. कालकाल : ॐ कालकालाय नमः।
 30. कृपानिधि : ॐ कृपानिधये नमः।
 31. भीम : ॐ भीमाय नमः।
 32. परशुहस्त : ॐ परशुहस्ताय नमः।
 33. मृगपाणी : ॐ मृगपाणये नमः।
 34. जटाधर : ॐ जटाधराय नमः।
 35. कैलाशवासी : ॐ कैलाशवासिने नमः।
 36. कवची : ॐ कवचिने नमः।
 37. कठोर : ॐ कठोराय नमः।
 38. त्रिपुरान्तक : ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः।
 39. वृषांक : ॐ वृषांकाय नमः।
 40. वृषभारूढ़ : ॐ वृषभारूढाय नमः।
 41. भस्मोद्धूलितविग्रह : ॐ भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः।
 42. सामप्रिय : ॐ सामप्रियाय नमः।
 43. स्वरमयी : ॐ स्वरमयाय नमः।
 44. त्रयीमूर्ति : ॐ त्रयीमूर्तये नमः।
 45. अनीश्वर : ॐ अनीश्वराय नमः।
 46. सर्वज्ञ : ॐ सर्वज्ञाय नमः।
 47. परमात्मा : ॐ परमात्मने नमः।
 48. सोमसूर्याग्निलोचन : ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः।
 49. हवि : ॐ हविषे नमः।
 50. यज्ञमय : ॐ यज्ञमयाय नमः।
 51. सोम : ॐ सोमाय नमः।
 52. पंचवक्त्र : ॐ पंचवक्त्राय नमः।
 53. सदाशिव : ॐ सदाशिवाय नमः।
 54. विश्वेश्वर : ॐ विश्वेश्वराय नमः।
 55. वीरभद्र : ॐ वीरभद्राय नमः।
 56. गणनाथ : ॐ गणनाथाय नमः।
 57. प्रजापति : ॐ प्रजापतये नमः।
 58. हिरण्यरेता : ॐ हिरण्यरेतसे नमः।
 59. दुर्धर्ष : ॐ दुर्धर्षाय नमः।
 60. गिरीश : ॐ गिरीशाय नमः।
 61. गिरिश : ॐ गिरिशाय नमः।
 62. अनघ : ॐ अनघाय नमः।
 63. भुजंगभूषण : ॐ भुजंगभूषणाय नमः।
 64. भर्ग : ॐ भर्गाय नमः।
 65. गिरिधन्वा : ॐ गिरिधन्वने नमः।
 66. गिरिप्रिय : ॐ गिरिप्रियाय नमः।
 67. कृत्तिवासा : ॐ कृत्तिवाससे नमः।
 68. पुराराति : ॐ पुरारातये नमः।
 69. भगवान् : ॐ भगवते नमः।
 70. प्रमथाधिप : ॐ प्रमथाधिपाय नमः।
 71. मृत्युंजय : ॐ मृत्युंजयाय नमः।
 72. सूक्ष्मतनु : ॐ सूक्ष्मतनवे नमः।
 73. जगद्व्यापी : ॐ जगद्व्यापिने नमः।
 74. जगद्गुरू : ॐ जगद्गुरुवे नमः।
 75. व्योमकेश : ॐ व्योमकेशाय नमः।
 76. अव्यय : ॐ अव्ययाय नमः।
 77. आदियोगी : ॐ आदियोगी नमः।
 78. भगनेत्रभिद् : ॐ भगनेत्रभिदे नमः।
 79. अव्यक्त : ॐ अव्यक्ताय नमः।
 80. दक्षाध्वरहर : ॐ दक्षाध्वरहराय नमः।
 81. हर : ॐ हराय नमः।
 82. पूषदन्तभित् : ॐ पूषदन्तभिदे नमः।
 83. अव्यग्र : ॐ अव्यग्राय नमः।
 84. सहस्राक्ष : ॐ सहस्राक्षाय नमः।
 85. सहस्रपाद : ॐ सहस्रपदे नमः।
 86. अपवर्गप्रद : ॐ अपवर्गप्रदाय नमः।
 87. अनन्त : ॐ अनन्ताय नमः।
 88. तारक : ॐ तारकाय नमः।
 89. परमेश्वर : ॐ परमेश्वराय नमः।
 90. महासेनजनक : ॐ महासेनजनकाय नमः।
 91. चारुविक्रम : ॐ चारुविक्रमाय नमः।
 92. रुद्र : ॐ रुद्राय नमः।
 93. भूतपति : ॐ भूतपतये नमः।
 94. स्थाणु : ॐ स्थाणवे नमः।
 95. अहिर्बुध्न्य : ॐ अहयेबुध्न्याय नमः।
 96. दिगम्बर : ॐ दिगंबराय नमः।
 97. अष्टमूर्ति : ॐ अष्टमूर्तये नमः।
 98. अनेकात्मा : ॐ अनेकात्मने नमः।
 99. सात्विक : ॐ सात्विकाय नमः।
 100. शुद्धविग्रह : ॐ शुद्धविग्रहाय नमः।
 101. शाश्वत : ॐ शाश्वताय नमः।
 102. खण्डपरशु : ॐ खण्डपरशवे नमः।
 103. अज : ॐ अजयाय नमः।
 104. पाशविमोचन : ॐ पाशविमोचकाय नमः।
 105. मृड : ॐ मृडाय नमः।
 106. पशुपति : ॐ पशुपतये नमः।
 107. देव : ॐ देवाय नमः।
 108. महादेव : ॐ महादेवाय नमः।